Wabobank initiatief van Rho adviseurs

Overheid

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Overheid *
Selecteer een van de werkzaamheden.

1. Toetsen aanvragen omgevingsvergunning

Bij het toetsen van een aanvraag om een omgevingsvergunning spelen verschillende aspecten een rol. Het kan zijn dat u net de juiste kennis mist, of net even geen tijd heeft om wat beter naar de aanvraag te kijken. Geen nood. Dit doen wij dan voor u. Wij brengen u een integraal advies uit dat direct aan het bevoegd gezag kan worden voorgelegd.

2. Maken ruimtelijke onderbouwing

Al tijden zijn wij gespecialiseerd in het maken van ruimtelijke onderbouwingen. Wij hebben dit reeds voor honderden plannen en opdrachtgevers gedaan. Wij doen dit bij de keuze van dit product ook voor u. Wij hebben allen kennis in huis om goede ruimtelijke onderbouwing op t stellen.

3. Verrichten onderzoeken omgevingsaspecten

Een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ruimtelijke onderbouwing gaat vaak vergezeld van onderzoeken naar de relevante omgevingsaspecten, zoals geluid, ecologie, flora en fauna, externe veiligheid en archeologie. Deze onderzoeken verrichten wij voor u. Dit doen we of zelf of samen met ander gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Deze bureaus bepalen we in overleg met u. Wij ontzorgen u volledig op dit lastige aspect.

4. Ondersteunen procedure

De uitgebreide procedure van een omgevingsvergunning bevat de mogelijkheid van het indienen van zienswijzen. Voorafgaande wordt mogelijk de overleg- en inspraakfase doorlopen. Al deze activiteiten kosten tijd. Tijd die bij u schaars is. Wij ondersteunen u in deze fasen van de vergunningenprocedure. Wij weten wat er in deze fase van u en ons verwacht wordt.

5. Ondersteunen bij toepassing coördinatieregeling

De Wro biedt u de mogelijkheid om gelijktijdig een aanvraag om een omgevingsvergunning en een bestemmingsplan in procedure te brengen en om gelijktijdig het bestemmingsplan vast te stellen en de omgevingsvergunning te verlenen. Dit gebeurt via de coördinatieregeling. Deze regeling leidt tot snellere en effectievere procedures. Voor de aanvrager en de derden biedt deze regeling ook duidelijkheid. Wij adviseren u over de toepassing van deze regeling en ondersteunen u bij de inzet van dit instrument. Met u vinden we het belangrijk dat procedures zo kort mogelijk duren.

6. Digitalisering omgevingsvergunning

Digitale raadpleegbaarheid van ruimtelijke besluiten is een belangrijke doelstelling van de rijksoverheid. De mededeling dat een omgevingsvergunning voor afwijken van een bestemmingsplan is verleend moet digitaal beschikbaar worden gesteld. De Wabo regelt dat dit binnen 2 maanden moet gebeuren, anders vervalt het recht om leges in te vorderen (dit staat in artikel 2.9a Wabo). Op een digitaal beschikbare omgevingsvergunning voor afwijken van een bestemmingsplan zijn op grond van de Regeling standaardisering ruimtelijke instrumenten 2008 (Rsri 2008) de standaarden IMRO2008 en STRI2008 van toepassing. Dit is verder uitgewerkt in een landelijke werkafspraak van Geonovum. In de praktijk betekent dit een besluitgebied waaraan de betrokken documenten (vaak pdf’s) worden gekoppeld.

De Wabo bevat geen regels met betrekking tot digitalisering van de voorbereidingsprocedure. De ter inzage legging van de ontwerpvergunning kan dus analoog.
Wij kunnen de digitalisering van de mededeling van een verleende omgevingsvergunning uiteraard voor u verzorgen. Wij werken daarbij volgens de landelijke afspraken, zoals vastgelegd in de werkafspraak van Geonovum voor het elektronisch publiceren van omgevingsvergunningen.

7. Opstellen algemene verklaring geen bedenking

De gemeenteraad kan aangeven dat voor nader benoemde omgevingsvergunningen met afwijking van het bestemmingsplan geen verklaring van de raad nodig is. Om welke omgevingsvergunningen dat gaat, is aan de raad. Deze kunnen gerelateerd zijn aan een gebied, of aan de aard en omvang van het plan waarvoor een omgevingsvergunning wordt gevraagd. Op basis van onze ervaringen advisere wij u over het opstellen van een dergelijke algemene verklaring en stellen wij deze daadwerkelijk voor u op.

8. Wat u wenst

Bij de andere producten hebben wij diverse werkzaamheden omschreven die wij voor u kunnen uitvoeren. Het toetsen en het verlenen van omgevingsvergunningen blijft echter maatwerk. Het kan zijn dat u net iets in onze productomschrijvingen mist. Geen nood. De kans is groot dat wij deze werkzaamheden wel voor u kunnen verrichten. Neem hierover gerust contact met ons op.

Wilt u een offerte of extra informatie aanvragen? Klik dan hieronder op 'Verder'.