Rho adviseurs voor leefruimte heeft een speciaal team voor het opstellen van postzegelbestemmingsplannen en het afhandelen van aanvragen om een omgevingsvergunning voor het bouwen: het Speedteam.

Dit team zorgt er voor, dat er snel een bestemmingsplan of omgevingsvergunning voor perceelsgebonden bouwprojecten voorhanden is. Iedereen, maar zeker de initiatiefnemer, is gebaat bij een snel bestemmingsplanproces en een snelle vergunningverlening. Het Speedteam heeft inmiddels zijn waarde bewezen. Het team heeft al meer dan 300 postzegelbestemmingsplannen en omgevingsvergunningen gemaakt in meer dan 80 gemeenten!

Wabo en Wro

Met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (kortweg de Wabo) is er het nodige veranderd in de dagelijkse praktijk van de ruimtelijke ordening. Een van de belangrijkste veranderingen is het verdwijnen van het projectbesluit. In de plaats daarvan is de omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan gekomen. Om medewerking te verlenen aan een initiatief, kan de gemeente kiezen voor een bestemmingsplan of de omgevingsvergunning met afwijking. Beide kunnen ook gecoördineerd worden opgepakt. Dit kan tijdwinst opleveren. Het Speedteam wijst u bij deze procedures de juiste weg.

Speedteam: goed, snel, zeker en niet duur

Veel gemeenten maken postzegelbestemmingsplannen of ruimtelijke onderbouwingen bij een omgevingsvergunning met afwijking niet zelf, maar besteden dit uit of leggen de verantwoordelijkheid daarvoor bij de aanvrager (zoals een architectenbureau, bouwbedrijf of particulier). Het Speedteam neemt die verantwoordelijkheid graag over en heeft alle disciplines in huis om het gevraagde product te leveren. Denk daarbij aan de planologische, juridische en grafische (CAD/GIS) kennis die nodig is. Een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing is doorgaans binnen 1 tot 3 weken klaar! De kenmerken van onze aanpak zijn dus: goed, snel, zeker en niet duur. Door onze resultaatgerichte werkwijze besparen wij tijd, en u daarmee geld.

Maatwerk

Het Speedteam levert maatwerk. Dit kan een volledig plan of een volledige ruimtelijke onderbouwing zijn, maar ook delen daarvan (zoals besluiten, regels, toelichtingen, verbeeldingen of het verplichte digitale bestand (de gml)). Het Speedteam werkt desgewenst ook samen met een gemeente of met derden aan een plan, een ruimtelijke onderbouwing of een omgevingsvergunning. Meerdere varianten zijn mogelijk. Wij verzorgen de planologische basis voor één aanvraag of project, maar ook van een pakket aanvragen of projecten bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode. Het Speedteam werkt dan vaak op basis van raamcontracten. Bij een grotere hoeveelheid projecten kan bijvoorbeeld een vaste prijs per te leveren product worden afgesproken. Kostenbeheersing, efficiënt werken en snelheid van processen staan voorop.

Omgevingsaspecten

Om tot een goed bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing te komen, kan het noodzakelijk zijn om voor bepaalde (omgevings)aspecten nader onderzoek uit te voeren (bijvoorbeeld voor geluid, ecologie, archeologie, natuur en dergelijke). Het Speedteam inventariseert welke gegevens voor het realiseren van een project nodig en beschikbaar zijn en geeft tijdig aan voor welke onderwerpen nader onderzoek noodzakelijk is. Het Speedteam kan ook de uitvoering van deze onderzoeken verzorgen of coördineren. U hoeft dan niet zelf met gespecialiseerde onderzoeksbureaus in de slag.

Ondersteuning bij procedures

Niet alleen voor het maken van bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en omgevingsvergunningen bent u bij het Speedteam aan het juiste adres. Ook het klaarmaken en indienen van de aanvraag om omgevingsvergunning kan het Speedteam voor u verzorgen, evenals de begeleiding van het proces om tot een bestemmingsplan of vergunning te komen. In veel gevallen kan het handig zijn om alles in één hand te hebben. U hoeft zich dan niet druk te maken over allerlei technische of procedurele aspecten. Het Speedteam verzorgt die voor u.

Kortom, het Speedteam staat voor snelheid. Snelheid bij het maken van producten en snelheid bij de te volgen procedures. Wij zorgen er voor dat uw initiatief ook daadwerkelijk en zo snel mogelijk wordt gerealiseerd!