Wabobank

initiatief van Rho adviseurs

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Particulier en zakelijk *
Selecteer een van de werkzaamheden.

1. Aanvragen omgevingsvergunning

Wij kunnen uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor u indienen bij de overheid, bijvoorbeeld de gemeente. Wij beoordelen de volledigheid van uw aanvraag en overleggen met u. Wij kunnen ook documenten voor u opstellen die nodig zijn voor de aanvraag, zoals tekeningen die nodig zijn voor bijvoorbeeld het onderdeel kappen of het realiseren van een uitweg.

Wij gaan voor u na of alles aanwezig is en uw aanvraag aan de wettelijke eisen voldoet. Indien nodig kunnen wij hiervoor specialisten inschakelen, bijvoorbeeld voor het onderdeel bouwen. Met deze werkzaamheden garanderen wij u dat uw aanvraag op een goede wijze bij de overheid terecht komt.
Om dit voor u te kunnen doen hebben wij wel een machtiging nodig.

2. Opstellen ruimtelijke onderbouwing

Als uw plan in strijd is met het bestemmingsplan, moet bij de aanvraag om een omgevingsvergunning een ruimtelijke onderbouwing worden gevoegd. Hierin staat omschreven waarom in uw geval van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. Wij maken deze ruimtelijke onderbouwing voor u en overleggen met u en de gemeente. Deze werkzaamheden leiden er toe dat de overheid gefundeerd van het bestemmingsplan kan afwijken.

Mogelijk zijn er onderzoeken naar omgevingsaspecten nodig die bij de ruimtelijke onderbouwing moeten worden gevoegd. Wij stellen u hiervan tijdig op de hoogte en kunnen desgewenst onderzoeken voor u uitvoeren of laten uitvoeren door gespecialiseerde bureaus.

3. Uitvoeren onderzoeken naar omgevingsaspecten

Als uw plan in strijd is met het bestemmingsplan, kan het nodig zijn onderzoek te doen naar de gevolgen van uw initiatief op de omgeving of van de omgeving op uw initiatief. Hierbij kan worden gedacht aan de aspecten geluid, ecologie, flora en fauna, archeologie, water, veiligheid en hinder. Wij voeren deze onderzoeken dan voor u uit. Wij overleggen met u en de overheid.

Deze werkzaamheden leveren de vereiste informatie over de omgevingsaspecten op. De resultaten kunnen worden verwerkt in een ruimtelijke onderbouwing.

4. Begeleiden aanvraag en het bewaken van termijnen

Met het aanvragen van een omgevingsvergunning alleen bent u er vaak niet. De praktijk leert dat er nog overleg met de overheid nodig is en dat de overheid u om informatie vraagt. Vaak moet ook bij de overheid op een snelle afhandeling worden aangedrongen en is het gewenst om de verschillende overheidsstappen nauwgezet te volgen. Dit doen wij voor u. Ook houden wij de wettelijke termijnen in de gaten met het oog op een spoedige vergunningverlening.

Deze werkzaamheden garanderen een proces dat is gericht op een tijdige vergunningverlening.

5. Locatiescan voor de (her)ontwikkeling van locaties

Voor het (her)ontwikkelen van locaties hebben wij een locatiescan ontwikkeld. Uitgangspunt is dat het gewenst gebruik niet overeen komt met de vigerende bestemming. De functie van de scan is om de (her)ontwikkelingsmogelijkheden en -onmogelijkheden van een locatie in hoofdlijnen in beeld te brengen. Het resultaat van de scan bestaat uit een indicatieve opsomming van kansen en belemmeringen en geeft richting aan vervolgonderzoek. Dit betreft onderzoek dat nodig is ten behoeve van het ruimtelijk ontwerp of onderzoek dat nodig is voor de ruimtelijke onderbouwing. De uitkomsten van de scan worden in briefvorm gerapporteerd en bestaan uit:

- een uitgangspuntenkaart;
- een tabel;
- een beknopte toelichting.

Bij de scan worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- screening van de locatie (+ locatiebezoek)
- gesprek opdrachtgever (aan de hand van aangeleverde vragenlijst)
- checken van beschikbare bronnen
- benoemen van sectorale onderzoeken
- juridische check (vigerend bestemmingsplan, vergunningen)
- financiƫle verkenning
- aangeven doorlooptijden procedures

6. Onze dienst is gebaseerd op uw verzoek

Bij de beschrijving van onze producten hebben wij zo helder mogelijk aangegeven wat wij voor u doen. Het aanvragen van een omgevingsvergunning is echter maatwerk en onderdeel van een proces. Het kan zijn dat u net iets in onze producten mist. Gelet op hetgeen wij doen, kunnen we u waarschijnlijk toch van dienst zijn. Als u uw vraag stelt, dan beantwoorden wij u meteen en stemmen wij onze werkzaamheden op uw wensen af. Wij doen u dan een gericht voorstel.

7. Planschaderisicoanalyse

Een ontwikkeling kan mogelijk een (planologisch) nadeliger situatie opleveren voor percelen in de omgeving. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de waardevermindering van een woning. Dit nadeel wordt planschade genoemd en het kan voorkomen dat een tegemoetkoming in deze schade aan de benadeelde moet worden vergoed. In beginsel komt deze vergoeding voor rekening van de gemeente, maar in veel gevallen zal de gemeente met u een planschadeovereenkomst sluiten, waardoor deze schade in voorkomend geval voor uw rekening komt.
In verband met de economische uitvoerbaarheid van het project is het handig om vooraf inzicht te krijgen of er rekening moet worden gehouden met planschade en wat de hoogte ervan is. Wij kunnen dit voor u inzichtelijk maken door een planschaderisicoanalyse uit te voeren. Hiervoor werken wij samen met gecertificeerde registertaxateurs.

Combinatie 1+2

Wij dienen uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor u in bij de overheid. Wij beoordelen de volledigheid van uw aanvraag en overleggen met u. Wij stellen geen documenten op. Wij gaan enkel na of alles aanwezig is en uw aanvraag aan de wettelijke eisen voldoet. Met deze werkzaamheden garanderen wij u dat uw aanvraag op een goede wijze bij de overheid terecht komt.

Als uw plan in strijd is met het bestemmingsplan, moet bij de aanvraag om een omgevingsvergunning een ruimtelijke onderbouwing worden gevoegd. Hierin staat omschreven waarom in uw geval van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. Wij maken deze ruimtelijke onderbouwing voor u en overleggen met u en de overheid. Deze werkzaamheden leiden er toe dat de overheid gefundeerd van het bestemmingsplan kan afwijken.

Combinatie 1+2+3

Wij dienen uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor u in bij de overheid. Wij beoordelen de volledigheid van uw aanvraag en overleggen met u. Wij stellen geen documenten op. Wij gaan enkel na of alles aanwezig is en uw aanvraag aan de wettelijke eisen voldoet. Met deze werkzaamheden garanderen wij u dat uw aanvraag op een goede wijze bij de overheid terecht komt.

Als uw plan in strijd is met het bestemmingsplan, moet bij de aanvraag om een omgevingsvergunning een ruimtelijke onderbouwing worden gevoegd. Hierin staat omschreven waarom in uw geval van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. Wij maken deze ruimtelijke onderbouwing voor u en overleggen met u en de overheid. Deze werkzaamheden leiden er toe dat de overheid gefundeerd van het bestemmingsplan kan afwijken.

Als uw plan in strijd is met het bestemmingsplan, kan het nodig zijn onderzoek te doen naar de gevolgen van uw initiatief op de omgeving of van de omgeving op uw initiatief. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld geluid, ecologie, flora en fauna, archeologie, water, veiligheid en hinder. Wij voeren deze onderzoeken dan voor u uit. Wij overleggen met u en de overheid.

Deze werkzaamheden leveren de vereiste informatie over de omgevingsaspecten op. De resultaten kunnen worden verwerkt in een ruimtelijke onderbouwing.

Combinatie 1+2+3+4

Wij dienen uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor u in bij de overheid. Wij beoordelen de volledigheid van uw aanvraag en overleggen met u. Wij stellen geen documenten op. Wij gaan enkel na of alles aanwezig is en uw aanvraag aan de wettelijke eisen voldoet. Met deze werkzaamheden garanderen wij u dat uw aanvraag op een goede wijze bij de overheid terecht komt.

Als uw plan in strijd is met het bestemmingsplan, moet bij de aanvraag om een omgevingsvergunning een ruimtelijke onderbouwing worden gevoegd. Hierin staat omschreven waarom in uw geval van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. Wij maken deze ruimtelijke onderbouwing voor u en overleggen met u en de overheid. Deze werkzaamheden leiden er toe dat de overheid gefundeerd van het bestemmingsplan kan afwijken.

Als uw plan in strijd is met het bestemmingsplan, kan het nodig zijn onderzoek te doen naar de gevolgen van uw initiatief op de omgeving of van de omgeving op uw initiatief. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld geluid, ecologie, flora en fauna, archeologie, water, veiligheid en hinder. Wij voeren deze onderzoeken dan voor u uit. Wij overleggen met u en de overheid.

Deze werkzaamheden leveren de vereiste informatie over de omgevingsaspecten op. De resultaten kunnen worden verwerkt in een ruimtelijke onderbouwing.

Wilt u een offerte of extra informatie aanvragen? Klik dan hieronder op 'Verder'.